PRACowniA

28 sierpnia 2014

Prof. Stanisław Bieleń: pomyślmy o własnym interesie narodowym

26 sierpnia 2014 13:43
onet.pl

Hi­sto­ria i po­ło­że­nie geo­po­li­tycz­ne de­cy­du­ją o toż­sa­mo­ści cy­wi­li­za­cyj­nej ta­kich państw jak Pol­ska, które przez pry­zmat daw­nych uza­leż­nień i do­zna­nych krzywd de­fi­niu­ją swój in­te­res na­ro­do­wy, okre­śla­jąc przy­ja­ciół i ry­wa­li, dy­stans psy­cho­lo­gicz­ny w po­li­ty­ce są­siedz­kiej i go­to­wość bądź nie­chęć do nor­ma­li­za­cji sto­sun­ków. Po­la­cy są mocno przy­wią­za­ni do geo­po­li­ty­ki, pró­bu­jąc przy jej po­mo­cy wy­tłu­ma­czyć wszyst­kie nie­szczę­ścia hi­sto­rycz­ne i za­gro­że­nia bie­żą­ce. Kla­sycz­na geo­po­li­ty­ka pró­bo­wa­ła wy­ja­śniać roz­ma­ite kon­flik­ty te­ry­to­rial­ne mię­dzy pań­stwa­mi, nie­za­leż­nie od ich orien­ta­cji ide­olo­gicz­nej. Sto­pień dzi­siej­szych kon­flik­tów ma­le­je jed­nak w za­leż­no­ści od stop­nia zin­te­gro­wa­nia ze sobą jed­no­stek geo­po­li­tycz­nych. W Unii Eu­ro­pej­skiej mało kto na serio roz­wa­ża wpływ geo­po­li­ty­ki. Liczą się przede wszyst­kim wza­jem­ne in­te­re­sy go­spo­dar­cze, dy­na­mi­ka roz­wo­jo­wa i da­le­ko po­su­nię­ta kon­so­li­da­cja celów i dzia­łań. To ozna­cza, że Pol­ska prze­sta­je na płasz­czyź­nie geo­po­li­tycz­nej ry­wa­li­zo­wać z Niem­ca­mi czy Fran­cją. Mając zbież­ne cele i po­szu­ku­jąc po­dob­nych roz­wią­zań pro­ble­mów go­spo­dar­czych czy po­li­tycz­nych, dąży z tymi pań­stwa­mi  do kom­ple­men­tar­no­ści in­te­re­sów i ich ko­or­dy­na­cji.

Walki na Ukrainie coraz mocniej się zaostrzają

Foto: Oleksandr Ratushniak / AFP

(more…)

17 kwietnia 2013

Jasny bolid nad południową Polską (16 kwietnia 2013)

pkim.org
marand
17 kwietnia 2013

16 kwietnia 2013 roku o godzinie 20:26UT (22:26 czasu lokalnego) niebo nad granicą Polsko-Czesko-Słowacką rozświetlone zostało przez wyjątkowo jasne zjawisko. Bolid zarejestrowany został przez bardzo wiele stacji bolidowych PFN oraz z terenu Czech, Słowacji i Węgier. Trwa analiza uzyskanych zapisów. Wstępne szacunki pozwalają na stwierdzenie że było to zjawisko bardzo długie. Przelot zarejestrowany został na długości prawie 250km! Duża prędkość wejścia w atmosferę oraz wysokość na jakiej bolid się zakończył wykluczają możliwość znalezienia spadku meteorytu. Naoczni świadkowie informują o niebiesko-zielonym kolorze oraz widocznej fragmentacji. Niezwykłe szczęście miał fotograf z Węgier. Zarejestrował ostatnią fazę lotu aparatem z teleobiektywem. Na zdjęciach dostrzec można kolor, pozostawiony pomarańczowy ślad, a na koniec kilka wyraźnie rozdzielonych fragmentów. Wszystkich świadków prosimy o przesyłanie swoich relacji na nasz adres mailowy pkim@pkim.org. Więcej szczegółów podamy po analizie zebranych materiałów.

[PRACowniA] Czekamy na więcej informacji…

8 marca 2013

Kolejny jasny bolid nad Polską

Filed under: Wydarzenia bieżące,Zagrożenia dla Ziemi — koliber @ 00:02
Tags: , , ,

Tak dla przypomnienia, pięć dni temu, w nocy z 1 na 2 marca 2013, nasze niebo rozświetlił jasny bolid (prawdopodobnie obserwacje z tej nocy dotyczą dwóch różnych bolidów!). Dzisiaj mamy kolejny.

Maciej Maciejewski
pkim.org
7 marca 2013

Animacja z PFN06

Po lutym mrocznym jak kopalniana studnia nastał wreszcie marzec, a z nim kilka dni pięknej pogody, która pozwoliła nam przypomnieć sobie, jak wyglądają takie ciała niebieskie jak Słońce, Księżyc, czy gwiazdy. Czyste niebo pozwoliło także działać wreszcie naszym stacjom. 6 marca, 13 sekund przed północą czasu UT, piękny bolid przeciął niebo nad południową Polską, o czym pierwszy doniósł Paweł Zaremba, PFN 42 Błonie. Wraz z upływającymi godzinami okazało się, że całkiem sporo kamer PFN miało szansę rozruszać swoje matryce po przygnębiającym, lutowym zaciemnieniu. Bolid widoczny był także z Czech.

Animacja z PFN32, 3x zwolniona, 2x powiększona.

(more…)

4 marca 2013

Jasny bolid nad Polską

Filed under: Wydarzenia bieżące,Zagrożenia dla Ziemi — koliber @ 11:24
Tags: , ,

RMF.fm

W nocy z piątku na sobotę (1-2 marca – przyp.) wiele osób w całym kraju przez krótką chwilę widziało na niebie jasny, szybko poruszający się obiekt. Pierwsze skojarzenie to oczywiście okruch kosmicznej skały, który spada na ziemię – zwłaszcza, jeśli przypomnimy sobie ostatnie wydarzenia w rosyjskim Czelabińsku.

Nasi słuchacze alarmowali dzwoniąc na Gorącą Linię RMF FM, że widzieli spadający meteoryt. W sieci od razu pojawiły się filmy osób, które zarejestrowały to zjawisko na niebie.

[18-20s.]

(more…)

2 marca 2013

Trzęsienie ziemi na Podhalu. Sejsmograf w Niedzicy zanotował wstrząsy 3,1 w skali Richtera

Tygodnik Podhalański
tp24.pl
2 marca 2013

Odczyty sejsmografu w Niedzicy, 1 marca 2013 (http://www.igf.edu.pl)

O godz. 22.23 w piątek na Podhalu zatrzęsła się ziemia. Wstrząsy zanotował sejsmograf w Niedzicy. Według pierwszych pomiarów trzęsienie ziemi miało siłę 3,1 w skali Richtera. Jego epicentrum znajdowało się 12 km na południowy-wschód od Nowego Targu – w połowie drogi między Krempachami a Frydmanem w okolicach Jez. Czorsztyńskiego.

Oto kilka z tych wpisów mieszkańców Nowego Targu z Facebooka: Piotrek: „ktoś poczuł coś teraz..nie ma siły żeby ktoś tak chatą ruszył??? „,  Dominika: „jednak to nie tylko ja odczułam….”  Piotrek: „my też, kurde ruszyło domem”. I kolejny wpis sprzed kilku minut: „siostra i mama coś poczuły, jakby coś wzdłuż południe – północ jakby nie wiem jak to nazwać”

To niektóre z większej liczby wpisów na Facebooku. W nowotarskiej straży pożarnej dowiedzieliśmy się, że do strażaków dzwonił mieszkaniec Dębna, który odczuł wstrząsy.

Zanotowały je sejsmografy w Niedzicy – widać je dokładnie na wykresie, który dostępny jest w internecie pod adresem: http://www.igf.edu.pl/bip/zaklady_naukowe/sejsmologii_i_fizyki_wnetrza_ziemi/sejsmogramy_stacji

Informacja o trzęsieniu pojawiła się też przed północą na stronie rejestrującej wstrząsy w Europie. Według tych danych trzęsienie ziemi miało siłę 3,1 w skali Richtera. Jego epicentrum znajdowało się 12 km na południowy-wschód od Nowego Targu – w połowie drogi między Krempachami a Frydmanem w okolicach Jez. Czorsztyńskiego. Oto link do strony: http://www.emsc-csem.org/#2

Nie ma informacji o jakichkolwiek zniszczeniach wywołanych przez wstrząsy.

(more…)

27 lutego 2013

Autorytaryzm i orientacja na dominację społeczną na gruncie polskim

Obszerny fragment znalezionej w sieci pracy o autorytaryzmie z anlizą występowania i skali tego problemu w Polsce. Mamy nadzieję, że Autor wybaczy nam usunięcie w wypożyczonym fragmencie odniesień do naukowców i ich prac. Jedynym ku temu powodem jest chęć uprzystępnienia tego ważnego opracowania nieprofesjonalnym czytelnikom. Z pełnym tekstem artykułu, z odniesieniami i obszerną bibliografią, można zapoznać się ściągając plik PDF ze strony uniwersytetu rzeszowskiego.

Dr Jarosław Klebaniuk
Instytut Psychologii
Uniwersytet Wrocławski

Autorytaryzm i orientacja na dominację społeczną jako źródła zagrożeń dla gospodarki opartej na wiedzy

[…] Na przestrzeni kilkudziesięciu lat przeprowadzono liczne badania nad autorytaryzmem, a ostatnie kilkanaście lat przyniosło także badania nad orientacją na dominację społeczną. Zjawiska te rzadko łączy się z gospodarką opartą na wiedzy. Próba odnalezienia takich związków zostaje podjęta poniżej.

Autorytaryzm jako zagrożenie

Racjonalność dokonywanych wyborów, w tym również decyzji związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, wymaga niezależności i autonomii. […] Brak autonomii należy więc uznać za jeden z czynników ograniczających możliwości pełnego wykorzystania własnego potencjału przez przedsiębiorcę. Nie zawsze jest to czynnik leżący w politycznych i makroekonomicznych warunkach, które panują w danym kraju. Niekiedy mamy do czynienia z wewnętrznym mechanizmem osobowościowym.

Badania nad autorytaryzmem zostały zainspirowane masowym poparciem dla dyktatury nazistowskiej w Niemczech w latach trzydziestych XX wieku. […] Współcześnie dominuje poznawcze rozumienie autorytaryzmu, w myśl którego stanowi on swoisty zespół reguł organizacji i przetwarzania informacji określający opis i wartościowanie rzeczywistości społecznej. Jadwiga Koralewicz, autorka polskich prac i badań, wyróżnia  warstwę normatywno-wartościującą autorytaryzmu – „przekonanie o konieczności podporządkowania się wyidealizowanym autorytetom”, a także poznawczo-deskryptywną – „przekonanie jednostki o braku wpływu na swój los i świat i kontroli nad nimi”. Za przeciwieństwo autorytaryzmu uważa autorka syndrom demokratyczny, którego istotą jest wizja świata, w której ludzie połączeni są ponadgrupową wspólnotą oraz odczuwają potrzebę decydowania o swoim losie i żywią przekonanie, że są w stanie wpływać na rzeczywistość i własne życie.

(more…)

22 lutego 2012

Gaz łupkowy – jak to się robi w Polsce

 

Przyjęliśmy te projekty, które są zbliżone do rozwiązań norweskich i trochę kanadyjskich (…) One pozwolą na kilku etapach w sposób ostrożny, bez przesady wyciągać także pieniądze dla państwa polskiego z tego opłacalnego, jak sądzimy, [nie] dla wszystkich gazowego biznesu„.

 
Poniższy film przedstawia część problemu związanego z jedną z polskich wersji „amerykańskiego marzenia”.

 

Następna strona »

Blog na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: