PRACowniA

30 sierpnia 2014

Zero dowodów – “Rosyjska inwazja” na Ukrainę

Moon Of Alabama
„Zero Proof” – The „Russian Invasion” Of Ukraine
20 sierpnia 2014

[Z uaktualnieniem poniżej]

Autorzy artykułu New York Times pt. Ukraine Reports Russian Invasion on a New Front (Ukraina donosi o rosyjskiej inwazji na nowym froncie), nie są zbyt przekonujący, kiedy przedstawiają doniesienia ukraińskiego rządu jako prawdziwe:

Ostatni najazd, który według wojsk ukraińskich odbył się z udziałem pięciu transporterów opancerzonych, był co najmniej trzecim w tym tygodniu ruchem żołnierzy i broni z Rosji przez południowo-wschodnią część granicy, który dodatkowo stępił impet oddziałów ukraińskich, z jakim osłabiali siły powstańcze w Doniecku i Ługańsku. Dowodów możliwego zwrotu upatrywano w czwartkowym panicznym cofaniu się ukraińskich żołnierzy przed siłami, które – jak twierdzili – nadciągnęły z rosyjskiej granicy.

Rzecznik ukraińskich sił zbrojnych w Kijowie Andrij Łysenko powiedział, że rosyjska kolumna pancerna wtargnęła do Amwrosiiwki, na południe od Doniecka, rozszerzając – jak nazywają to zachodnie i ukraińskie władze – jeden z głównych frontów wielostronnej kontrofensywy prowadzonej przez Rosję.

Ten „impet” ukraińskich oddziałów nigdy nie był tak duży, jak utrzymywał rząd Ukrainy. Kilka brygad zmotoryzowanych przechodziło przez otwarte terytorium znajdujące się pod kontrolą garstki powstańców, a kiedy tylko zatrzymywali się u celu, byli błyskawicznie otaczani i odcinani. Ich morale jest niskie, sprzęt stary, brakuje im amunicji, a cały cel ich kampanii jest mętny. Teraz nawet kilka słabych kontrataków, ta tzw. “kontrofensywa”, powoduje, że zwiewają.

(more…)

29 sierpnia 2014

Konferencja prasowa Donieckiej Republiki Ludowej

SOTT.net: Donetsk People’s Republic press conference: „Every 30-50 years, the West invades us”
za:
NovorossiaTV.com
24 sierpnia 2014 04:15 CDT

Komentarz SOTT.net: Przedstawiamy konferencję prasową Premiera Donieckiej Republiki Ludowej Ołeksandra W. Zacharczenki i Władimira Kononowa, Ministra Obrony DRL. Przetłumaczona przez zespół Vineyard of the Saker. [Polskie tłumaczenie i napisy – PRACowniA] Zwróćcie uwagę, co ci dwaj mężczyźni mają do powiedzenia na temat sytuacji w Noworosji – Mało prawdopodobne, że uda się wam znaleźć cokolwiek podobnego w zachodnich mediach.

Premier Donieckiej Republiki Ludowej Ołeksandr W. Zacharczenko

[Ołeksandr W. Zacharczenko, Przewodniczący Rady Ministrów Donieckiej Republiki Ludowej] Jak wszyscy wiecie, tydzień temu ogłosiliśmy nasz plan ataku. Rozpoczęliśmy go wczoraj. Do wczoraj przygotowywaliśmy atak, dokonując przeglądu zdobycznego sprzętu, zbrojąc załogi i testując komunikację między różnymi formacjami wojska.

Mogę teraz z dumą ogłosić, że uformowaliśmy 2 bataliony czołgów, 2 pełne brygady artylerii, 2 oddziały GRADów, ! batalion piechoty zmechanizowanej, 3 brygady piechoty oraz brygadę powietrznodesantową specjalnego przeznaczenia. Wszystkie te jednostki otrzymały już armijne numery. System komunikacji został znormalizowany, utworzono też 2 szpitale polowe i brygadę utrzymania sprzętu.

Rozpoczęliśmy testowanie tych jednostek w walce. Wczoraj rozpoczęliśmy atak na zgrupowanie wroga w Amwrosijewce. Według naszych danych, podczas ofensywy wróg stracił około 45 sztuk sprzętu wojskowego, przechwyciliśmy 14 sztuk sprzętu wojskowego a około 1200 ludzi zostało zabitych lub rannych. Obecnie utworzono dwa kotły, w Amwrosiejewce i Starobeszewskiej.

Rozpoczęliśmy natarcie o 4 rano na Elenowkę, gdzie wciąż toczą się walki. 2/3 Elenowki jest pod naszą kontrolą. Jednakże, ofensywa nie skończy się na tym. Będziemy kontunuować, dopóki nie wyzwolimy całego obszaru Donieckiej Republiki Ludowej. Armia jest gotowa i mamy wsparcie mieszkańców. Będzie coraz więcej jeńców.

(more…)

28 sierpnia 2014

Prof. Stanisław Bieleń: pomyślmy o własnym interesie narodowym

26 sierpnia 2014 13:43
onet.pl

Hi­sto­ria i po­ło­że­nie geo­po­li­tycz­ne de­cy­du­ją o toż­sa­mo­ści cy­wi­li­za­cyj­nej ta­kich państw jak Pol­ska, które przez pry­zmat daw­nych uza­leż­nień i do­zna­nych krzywd de­fi­niu­ją swój in­te­res na­ro­do­wy, okre­śla­jąc przy­ja­ciół i ry­wa­li, dy­stans psy­cho­lo­gicz­ny w po­li­ty­ce są­siedz­kiej i go­to­wość bądź nie­chęć do nor­ma­li­za­cji sto­sun­ków. Po­la­cy są mocno przy­wią­za­ni do geo­po­li­ty­ki, pró­bu­jąc przy jej po­mo­cy wy­tłu­ma­czyć wszyst­kie nie­szczę­ścia hi­sto­rycz­ne i za­gro­że­nia bie­żą­ce. Kla­sycz­na geo­po­li­ty­ka pró­bo­wa­ła wy­ja­śniać roz­ma­ite kon­flik­ty te­ry­to­rial­ne mię­dzy pań­stwa­mi, nie­za­leż­nie od ich orien­ta­cji ide­olo­gicz­nej. Sto­pień dzi­siej­szych kon­flik­tów ma­le­je jed­nak w za­leż­no­ści od stop­nia zin­te­gro­wa­nia ze sobą jed­no­stek geo­po­li­tycz­nych. W Unii Eu­ro­pej­skiej mało kto na serio roz­wa­ża wpływ geo­po­li­ty­ki. Liczą się przede wszyst­kim wza­jem­ne in­te­re­sy go­spo­dar­cze, dy­na­mi­ka roz­wo­jo­wa i da­le­ko po­su­nię­ta kon­so­li­da­cja celów i dzia­łań. To ozna­cza, że Pol­ska prze­sta­je na płasz­czyź­nie geo­po­li­tycz­nej ry­wa­li­zo­wać z Niem­ca­mi czy Fran­cją. Mając zbież­ne cele i po­szu­ku­jąc po­dob­nych roz­wią­zań pro­ble­mów go­spo­dar­czych czy po­li­tycz­nych, dąży z tymi pań­stwa­mi  do kom­ple­men­tar­no­ści in­te­re­sów i ich ko­or­dy­na­cji.

Walki na Ukrainie coraz mocniej się zaostrzają

Foto: Oleksandr Ratushniak / AFP

(more…)

16 sierpnia 2014

Jak pozostać przy zdrowych zmysłach w samobójczej kulturze

Filed under: Polityka,Psychologia,Różne,Świat wokół nas — iza @ 16:48

Dahr Jamail
TruthOut
3 czerwca 2014

Wersja polska: Exignorant’s Blog

Joanna Macy

Był luty 2005 roku i po kilku miesiącach reporterskich doniesień z irackiej linii frontu powróciłem do Stanów Zjednoczonych jako ludzka bomba zegarowa furii; erozja mojego opanowania przyspieszała z każdym dniem.

Wizyty w kostnicach w Bagdadzie pozostawiły w moim umyśle sceny, które pamiętam nawet teraz. Wystukując te słowa wciąż czuję zapach rozkładających się ciał, prawie dekadę później. Widok irackich dzieci wykrwawiających się na śmierć na stołach operacyjnych od ran zadanych przez snajperów armii USA pozostawił równie głęboki i niezatarty ślad.

Mój gniew wobec odpowiedzialnych za to ludzi z administracji Busha broczył na zewnątrz, ogarniał wojskowych i każdego, kto wspierał potworność, którą była amerykańska okupacja Iraku. Radziłem sobie tworząc fantazje o powieszeniu wszystkich wymienionych powyżej na pobliskich latarniach.

Pożerany przez zespół stresu pourazowego, nie mogłem pod względem emocjonalnym zejść głębiej niż moja wściekłość i odrętwienie. Pisząc, stałem niepewnie na szczycie swojej wyniosłej złości, ponieważ korkowała bezdenny żal świadka. Jej uwolnienie oznaczałoby ryzyko pogrążenia się w czarnej rozpaczy, która z pewnością by wybuchła, gdybym ustąpił – tak przynajmniej sądziłem.

(more…)

15 sierpnia 2014

Furia imperatora: Niech na świecie zapanuje chaos!

Dr James Petras
Boiling Frosts Post
30 lipca 2014 05:53 CDT

© Juan Valdez Leal

Gdy wściekli przywódcy w Stanach Zjednoczonych i Europie oraz ich państwa klienckie i sojusznicy nie przestają prowadzić ludobójczych wojen – wojny najemników w Syrii, terror izraelskich bombardowań Gazy, wojny zastępcze na Ukrainie, w Pakistanie, Iraku, Afganistanie, Libii i Somalii – na świecie panuje i rozprzestrzenia się chaos..

Dziesiątki milionów uchodźców uciekają z miejsc całkowitego zniszczenia. Nic nie jest oszczędzone. Nie ma sanktuariów. Atakuje i niszczy się domy, szkoły, szpitale i całe rodziny.

Zaplanowany chaos

W centrum chaosu prezydent Obama o dzikich oczach uderza na ślepo, nie zważając na konsekwencje, gotów ryzykować katastrofą finansową czy wojną atomową. Narzuca sankcje wobec Iranu, nakłada sankcje na Rosję, ustawia bazy rakietowe pięć minut od Moskwy, wysyła zabójcze drony do Pakistanu, Jemenu i Afganistanu, zbroi najemników w Syrii, trenuje i wyposaża Kurdów w Iraku i płaci za barbarzyństwa Izraela wobec Strefy Gazy.

Nic nie działa.

(more…)

12 sierpnia 2014

Rosja, alkohol i statystyki

Filed under: Różne — iza @ 00:29
Tags:

Skoro jesteśmy przy Rosji i jej wypaczonym obrazie… Ilu z Was jest święcie przekonanych, że Rosjanie pili – i to dużo – “od zawsze”? Prawdopodobnie przynajmniej niektórym przyjdzie się zmierzyć z kolejnym mitem. Poniższy film dokumentalny przedstawia historię konsumpcji alkoholu w Rosji /ZSRR.

Z filmu dowiadujemy się, że napojami wyskokowymi próbowano zainteresować Rosjan od mniej więcej XIV wieku – bez większego powodzenia. Do początku XVIII wieku wódkę sprzedawano tam tylko w karczmach – bardzo podówczas nielicznych – i tylko w niektóre dni. Pijaństwo było powszechnie uważane za hańbę. Aczkolwiek car Piotr I przywiózł z Europy modę na picie i pijaństwo stało się częścią polityki państwowej, przez długi czas (do lat 50. XX w.) Rosja plasowała się na dole statystyk rocznego spożycia alkoholu na jednego mieszkańca. Oczywiście były wzloty i upadki, były też okresy prohibicji, np. w okresie I wojny światowej (obowiązywała do 1925 roku). Poważnie za rozpicie narodu zabrał się – skutecznie – dopiero Breżniew.

Propaganda? Być może, do pewnego stopnia. Ale przynajmniej w słusznej sprawie i dla dobra ludzi. Jak daleko posunięta? Przegląd dostępnych statystyk w znacznej mierze potwierdza przytoczone w filmie dane. Pominięto w nim natomiast okresowe lokalnie wysokie (czasem bardzo wysokie, co prawdopodobnie przyczyniło się do powstania mitu) wskaźniki spożycia alkoholu przy faktycznie niskich ogólnokrajowych średnich. Dwór carski i ośrodki miejskie miały wielokrotnie wyższe współczynniki niż wsie i tereny podmiejskie. Można też znaleźć akcenty w pewnym sensie zabawne, jak na przykład to, że pod koniec XIX wieku odsetek alkoholików w Rosji był dwukrotnie wyższy wśród cudzoziemców niż wśród wykazujących najwyższe współczynniki grup rodzimych. Podobnie rzecz się miała z terenami czasowo przyłączonymi (czyli zaborem).
(Употребление алкоголя в России: история, статистика, психология, St Petersburg, 2007
Alcohol and Temperance in Modern History: An International Encyclopedia, vol 1)

 

(more…)

11 sierpnia 2014

Wypaczony obraz Rosji

Filed under: Polityka,Różne,Świat wokół nas — iza @ 12:29

Od wielu lat pogarsza się sposób, w jaki mainstreamowa prasa amerykańska przedstawia Rosję, kraj wciąż bardzo ważny dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Amerykańskie media w sprawach Rosji są dzisiaj mniej obiektywne, mniej wyważone i niewiele mniej ideologiczne niż w czasach zimnej wojny. Prawdopodobnie największa nieprawda głoszona przez większość amerykańskich mediów to twierdzenie, że integracja z Europą jest pożądana przez wszystkich mieszkańców Ukrainy. Komentatorzy są obojętni na to, co destabilizacja reżimu Putina może oznaczać w największym na świecie państwie nuklearnym. Analiza prof. Stephena F. Cohena, amerykańskiego historyka, sowietologa, wykładowcy z Princeton University i New York University

Autor jest amerykańskim historykiem, sowietologiem. Był wykładowcą Princeton University, obecnie wykłada na New York University

© Reuters/Mikhail Klimentyev/RIA Novosti/Pool

Jak amerykańskie media fałszywie przedstawiają Putina, Soczi i Ukrainę

Stephen F. Cohen

Od wielu lat pogarsza się sposób, w jaki mainstreamowa prasa amerykańska przedstawia Rosję, kraj wciąż bardzo ważny dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Jeżeli ostatnie tsunami zawstydzająco nieprofesjonalnych i podburzających politycznie artykułów w wiodących gazetach i czasopismach, szczególnie o igrzyskach w Soczi, o Ukrainie i – oczywiście – o prezydencie Putinie uznamy za wskazówkę, to ten brak profesjonalizmu stał się nową normą.

Z godnymi uwagi wyjątkami ukształtował się nowy wzorzec. Nawet w szacownych tytułach, takich jak „New York Times” czy „Washington Post”, relacje o wydarzeniach, komentarze redakcyjne i publicystyczne nie stosują się już do tradycyjnych dziennikarskich standardów. Często pomijane są istotne fakty i kontekst, brakuje wyraźnego rozróżnienia pomiędzy opisem wydarzeń a ich analizą, w sprawach ważnych nie przedstawia się co najmniej dwóch różnych poglądów politycznych lub eksperckich, nie publikuje się przeciwstawnych opinii na stronach redakcyjnych. W rezultacie amerykańskie media w sprawach Rosji są dzisiaj mniej obiektywne, mniej wyważone, bardziej konformistyczne i niewiele mniej ideologiczne niż w czasach zimnej wojny.

(more…)

Następna strona »

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: